Jesteś tutaj

Informacja dotycząca strajku

Szanowni Rodzice

Niniejszym informujemy, że w wyniku referendum przeprowadzonego w naszym Przedszkolu, większość głosujących wyraziła poparcie dla akcji strajkowej nauczycieli i pracowników oświaty, planowanej na dzień 08.04.2019 (tj, najbliższy poniedziałek).

Jeśli strajk zostanie ogłoszony, nasze Przedszkole planuje do niego przystąpić, co w konsekwencji doprowadzić może do braku możliwości zapewnienia opieki Państwa dzieciom w okresie jego trwania.

Jednocześnie wskazujemy, iż na stoliku w szatni znajduje się broszura informacyjna dot. przysługującemu Państwu prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu konieczności sprawowania opieki osobistej nad dzieckiem w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia placówki.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jednocześnie licząc na Państwa zrozumienie i wsparcie.

Dyrekcja


INFORMACJA MEN DLA RODZICÓW

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku. (2)

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia. (3)

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zaplanowaniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez placówkę zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora placówki, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić dziecko do szkoły lub przedszkola i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewni opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organy prowadzącego (5) lub kuratora oświaty. (6)

(1) Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe
(2) Art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela
(3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(4) Art. 44ustawy z dnia 14grudnia 2016 – Prawo oświatowe
(5) Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe
(6) Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 206 – Prawo oświatowe

Data wydarzenia: 
środa, Kwiecień 10, 2019